Chương-trình "San Jose có gì lạ"

phỏng-vấn Ông Lê Hữu Đào

nhân ngày Quốc-Hận 30 tháng Tư năm 2009