Chương-trình "San Jose có gì lạ"

phỏng-vấn Ông Lê Hữu Đào

về mối đe-dọa của Trung-Cộng