Hoàng Sa

Trường Sa

là của Việt-Nam !!!

Lễ Tưởng-Niệm Anh Hùng Tử-Sĩ

27.07.2011

Sài Gòn

 

Sài Gòn

Vào lúc 9 giờ sáng tại Câu lạc bộ Phao lô Nguyễn Văn Bình số 43 đường Nguyễn Thông, quận 3, Sài Gòn,
một số nhân sĩ trí thức Sài Gòn đã tổ chức một buổi lễ tưởng niệm các Anh Hùng Tử-Sĩ đã bỏ mình
để bảo vệ tổ quốc tại các chiến trường biên giới phía Bắc, biên giới Tây Nam, Hoàng Sa, Trường Sa.

Double-click on each picture to enlarge

        

        

      

 

HOÀNG SA - 19.01.1974

Vinh-danh 58 anh-linh tử-sĩ oai-hùng đã hy-sinh

HQ.10

1

HQ.Th/Tá

Ngụy Văn

Thà 

HT

2

HQ.Đ/Úy

Nguyễn Thành

Trí

HP

3

ThS

Châu

QNT

4

TS/QK

Tuấn

5

TS/GL

Vương

Thương

6

TS/TP

Nam

7

TS/TP

ức

8

TT/T

Thanh

9

TT/TP

Thi-Văn

Sinh

10

ThS DT

Thọ

  

1

HQ.Tr/Úy

Vũ-Văn

Bang

66A/702.337

2

HQ.Tr/Úy

Phạm-Văn

ồng

67A/701.990

3

HQ.Tr/Úy

Hùynh-Duy

Thạch

63A/702.639

CKT

4

HQ.Tr/Úy

Ngô-Chí 

Thành

68A/702.453

5

HQ.Tr/Úy

Vũ-ình

Huân

69A/703.058

6

THS.1/CK

Phan-Tân

Liêng

56A/700.190

7

THS.1/DK

Võ-Thế

Kiệt

61A/700.579

8

THS. /VC

Hoàng-Ngọc

53A/700.030

9

TRS.1/VT

Phan-Tiên

Chung

66A/701.539

10

TRS./TP

Hùynh-Kim

Sang

70A/702.678

11

TRS./TX

Lê-Anh

Dũng

70A/700.820

12

TRS./DK

Lai-Viết

Luận

69A/700.599

13

TRS./VC

Ngô-Tấn

Sơn

71A/705.471

14

TRS./GL

Nguyễn-Văn

On

69A/701.695

15

TRS./TP

Nguyễn-Thành

Trong

72A/700.861

16

TRS. /TP

Nguyễn-Vinh

Xuân

70A/703.062

17

TRS./CK

Phạm-Văn

Qúy

71A/703.502

18

TRS./CK

Nguyễn-Tấn

66A/701.761

19

TRS./CK

Trần-Văn

Ba

65A/700.365

20

TRS./DT

Nguyễn-Quang

Xuân

70A/703.755

21

TRS./BT

Trần-Văn

àm

64A/701.108

22

HS.1/VC

Lê-Văn

Tây

68A/700.434

23

HS.1/VC

Lương-Thành

Thu

70A/700.494

24

HS.1/TP

Nguyễn-Quang

Mén

65A/702.384

25

HS.1/VC

Ngô

Sáu

68A/700.546

26

HS.1/CK

inh-Hoàng

Mai

70A/700.729

27

HS.1/CK

Trần-Văn

Mông

71A/703.890

28

HS.1/DV

Trần-Văn

ịnh

69A/700.627

29

HS/VC

Trương-Hồng

ào

71A/704.001

30

HS/VC

Hùynh-Công

Trứ

71A/701.671

31

HS/GL

Nguyễn-Xuân

Cường

71A/700.550

32

HS/GL

Nguyễn-Văn

Hoàng

72A/702.678

33

HS /TP

Phan-Văn

Hùng

71A/706.091

34

HS/TP

Nguyễn-Văn

Thân

71A/702.606

35

HS/TP

Nguyễn-Văn

Lựi

62A/700.162

36

HS/CK

Trần-Văn

Bây

68A/701.244

46 Tử-Sĩ

HQ. 4

HQ Th/Uý

Nguyễn-Phúc

 

 

HS1/VC

Nguyễn Thành

Danh

BH

Nguyễn-Văn

Vưựng

 

 

 

 

 

3 Tử-Sĩ

HQ.5

HQ Tr/Úy

Nguyễn-Văn

ồng

ThS/T

Nguyễn-Phú

Hào

TS1TP

Nguyễn-ình

Quang

3 Tử-Sĩ

HQ.16

TS/K

Xuân

HS/QK

Nguyễn-Văn

Duyên

2 Tử-Sĩ

Người Nhái

Tr/Úy NN

Lê-Văn

ơn

 

 

HS/NN

ỗ-Văn

Long

TS/NN

inh-Hữu

Từ

NN

Nguyễn-Văn

Tiến

4 Tử-Sĩ

Tổng Kết

 

 

 

 

58 Tử-Sĩ

 

TRƯỜNG SA - 14.03.1988

Vinh-danh 64 anh-linh tử-sĩ oai-hùng đã hy-sinh

1

Vũ Phi Trừ

Quảng Khê, Quảng Xương, Thanh Hóa.

2

Nguyễn Văn Thắng

Thái Hưng, Thái Thụy, Thái Bình.

3

Phạm Gia Thiều

Hưng ạo, Trung ồng, Nam Ninh, Hà Nam Ninh (nay là tỉnh Hà Nam)

4

Lê ức Hoàng

Nam Yên, Hải Yên, Tinh Gia, Thanh Hóa.

5

Trần Văn Minh

ại Tân, Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ Tinh (nay là tỉnh Nghệ An).

6

oàn ắc Hoạch

163 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân , Hải Phòng.

7

Tạ Trần Văn Chức

Canh Tân, Hưng Hà, Thái Bình.

8

Hán Văn Khoa

Văn Lương, Tam Thanh, Vinh Phú (nay là tỉnh Phú Thọ).

9

Trần Văn Phong

Hải Tây, Hải Hậu, Hà Nam Ninh (Nam ịnh).

10

Nguyễn Văn Hải

Chính Mỹ, Thủy Nguyên, Hải Phòng.

11

Nguyễn Tất Nam

Thường Sơn, ô Lương, Nghệ Tinh.

12

Trần ức Bảy

Phương Phưựng, Lê Hòa , Kim Bảng, Hà Nam Ninh (nay là tỉnh Hà Nam).

13

ỗ Việt Thắng

Thiệu Tân, ông Sơn, Thanh Hóa.

14

Nguyễn Văn Thủy

Phú Linh, Phương ình, Nam Ninh, Hà Nam Ninh (nay là Hà Nam).

15

Phạm Hữu oan

Thái Phúc, Thái Thụy, Thái Bình.

16

Bùi Duy Hiền

Diêm iền, Thái Thụy, Thái Bình.

17

Nguyễn Bá Cường

Thanh Quýt, iện Thắng, iện Bàn, Quảng Nam à Nẵng (nay là tỉnh Quảng Nam).

18

Kiều Văn Lập

Phú Long, Long Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội.

19

Lê ình Thơ

Hoằng Minh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa.

20

Cao Xuân Minh

Hoằng Quang, Hoằng Hóa, Thanh Hóa.

21

Nguyễn Mậu Phong

Duy Ninh, Lệ Ninh, Bình Trị Thiên (nay là Quảng Bình).

22

Trần Văn Phương

Quảng Phúc, Quảng Trạch, Bình Trị Thiên (Quảng Bình).

23

inh Ng ọc Doanh

Ninh Khang, Hoa Lư , Hà Nam Ninh (Ninh Bình).

24

Hồ Công ệ

Hải Thưựng, Tinh Gia, Thanh Hóa.

25

ậu Xuân Tư

Nghi Yên, Nghi Lộc, Nghệ Tinh (Nghệ An).

26

Bùi Bá Kiên

Văn Phong, Cát Hải, Hải Phòng.

27

ào Kim Cương

Vương Lộc, Can Lộc, Nghệ Tinh (Hà Tinh).

28

Phan Tấn Dư

Hòa Phong, Tuy hòa, Phú Khánh (Phú Yên).

29

Nguyễn Văn Phương

Mê Linh, ông Hưng, Thái Bình.

30

Võ ình Tuấn

Ninh Ích, Ninh Hòa, Phú Khánh (Khánh Hòa).

31

Nguyễn Văn Thành

Hương iền, Hương Khê, Nghệ Tinh (Hà Tinh).

32

Phan Huy Sơn

Diễn Nguyên, Diễn Châu, Nghệ Tinh (Nghệ An).

33

Lê Bá Giang

Hưng Dũng, thành phố Vinh, Nghệ Tinh (Nghệ An).

34

Nguyễn Thắng Hải

Sơn Kim, Hương Sơn, Nghệ Tinh (Hà Tinh).

35

Phan Văn Dương

Nam Kim, Nam àn, Nghệ Tinh (Nghệ An).

36

Hồ Văn Nuôi

Nghi Tiến, Nghi Lộc, Nghệ Tinh (Nghệ An).

37

Vũ ình Lương

Trung Thành , Yên Thành, Nghệ Tinh.

38

Trương Văn Thinh

Bình Kiên, Tuy Hòa, Phú Khánh (Phú Yên).

39

Trần ức Thông

Minh Hòa, Hưng Hà, Thái Bình.

40

Trần Văn Phong

Minh Tâm, Kiến Xương, Thái Bình.

41

Trần Quốc Trị

ông Thạch, Bố Trạch, Bình Trị Thiên (Quảng Bình).

42

Mai Văn Tuyến

Tây An, Tiền Hải, Thái Bình.

43

Lê Thế

tổ 29, An Trung Tây , Quảng Nam , à Nẵng (TP. à Nẵng).

44

Trần ức Hóa

Trường Sơn, Lệ Ninh, Bình Trị Thiên (Quảng Bình).

45

Phan Văn Thi ềng

ông Trạch, Bố Trạch, Bình Trị Thiên (Quảng Bình).

46

Tống Si Bái

phường 1, ông Hà, Bình Trị Thiên (Quảng Trị).

47

Hoàng Ánh ông

phường 2, ông Hà, Bình Trị Thiên (Quảng Trị).

48

Trương Minh Phương

Quảng Sơn, Quảng Trạch, Bình Trị Thiên (Quảng Bình).

49

Nguyễn Minh Tâm

Dân Chủ, Hưng Hà, Thái Bình.

50

Trần Mạnh Viết

tổ 36, Bình Hiên, thành phố à Nẵng, Quảng Nam à Nẵng (TP. à Nẵng)

51

Hoàng Văn Túy

Hải Ninh, Lệ Ninh, Bình Trị Thiên (Quảng Bình).

52

Võ Minh ức

Liên Thủy, Lệ Ninh, Bình Trị Thiên (Quảng Bình).

53

Võ Văn Tứ

Trường Sơn, Lệ Ninh, Bình Trị Thiên (Quảng Bình).

54

Trương Văn Hướng

Hải Ninh, Lệ Ninh, Bình Trị Thiên (Quảng Bình).

55

Nguyễn Tiến Doãn

Ngư Thủy, Lệ Ninh, Bình Trị Thiên (Quảng Bình).

56

Phạm Hữu Tý

Phong Thủy, Lệ Ninh, Bình Trị Thiên (Quảng Bình).

57

Nguyễn Hữu Lộc

tổ 22, Hòa Cường, à Nẵng, Quảng Nam à Nẵng (TP. à Nẵng).

58

Trương Quốc Hùng

tổ 5, Hòa Cường, à Nẵng, Quảng Nam à Nẵng (TP. à Nẵng).

59

Nguyễn Phú oàn

tổ 47, Hòa Cường, à Nẵng, Quảng Nam à Nẵng (TP. à Nẵng).

60

Nguyễn Trung Kiên

Nam Tiến , Nam Ninh, Hà Nam Ninh ( Nam ịnh).

61

Phạm Văn Lựi

Quảng Thủy, Quảng Trạch, Bình Trị Thiên (Quảng Bình).

62

Trần Văn Quyết

Quảng Thủy, Quảng Trạch, Bình Trị Thiên (Quảng BÌnh).

63

Phạm Văn Sửu

tổ 7, Hòa Cường, à Nẵng, Quảng Nam à Nẵng (TP à Nẵng).

64

Trần Tài

tổ 12, Hòa Cường, à Nẵng, Quảng Nam à Nẵng (TP à Nẵng)

Pour combattre la Chine Communiste,
il faut renverser le régime communiste vietnamien

ả-dảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !