Hoàng Sa

Trường Sa

là của Việt-Nam !!!

Biểu-tình chống Trung-Cộng và Việt-Cộng
Manifestations contre la Chine Communiste
et le Vietnam Communiste

05,
06 & 07.08.2011
Úc Châu - Australie

Double-click on each picture to enlarge

Sydney - 05.08.2011

      

      

   

   

   

   

  

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

Melbourne - 06.08.2011

Một số hình ảnh của cuộc biểu tình trong dêm 06.08.2011
t?i Crown Casino Melbourne

   

   

   

Melbourne - 07.08.2011

Melbourne, Victoria, Úc: Chống văn-công Việt-Cộng
(Millenium Receptions), trưa Chủ Nhật 07.08.2011.

   

   

   

   

   

   

Xé cờ Việt-Cộng

Xé cờ VC trong đêm hát của văn-công VC tại NSW/Úc-Châu.

   

  

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !