Chương-trình "San Jose có gì lạ"

phỏng-vấn Ông Lê Hữu Đào

về Thánh-L Hiệp-Thông Thái-Hà

và Lễ Tưởng-Niệm Anh Hùng Trần Văn Bá

08.01.2012