RFA_20060630_BTNTNLG.htm

Hệ-Thống Truyền-Thông Việt-Nam Hải-Ngoại Âu-Châu

Cô Thu Hồng phỏng-vấn Ông Lê Hữu Đào

về chương-trình Du-Ca Nguyệt Ánh