Hệ-Thống Đài Việt-Nam Tự-Do

phỏng-vấn Ông Lê Hữu Đào

về việc tổ-chức Quốc-Hận 40 Năm tại VQ Bỉ