Biểu-tình bảo-vệ môi-trường

Manifestation pour l'environnement

Hà-Nội - 01.05.2016

Videos

Saigon - Hà-Nội xuống đường lên án Formosa hủy-diệt sự sống : Video Youtube 1

Biểu-tình tại Hà Nội phản-đối Formosa gây thảm họa biển chết : Video Youtube 2

Hãy trả lại biển xanh : Video Youtube 3

Biểu-tình tại Hà-Nội : Video Youtube 4

Biểu-tình tại Hà-Nội : Video Youtube 5

Video danlambaovn.blogspot

Video Youtube 6