Biểu-tình bảo-vệ môi-trường

Manifestation pour l'environnement

Sài-Gòn - 01.05.2016

Videos

Sài-Gòn - Hà-Nội xuống đường lên án Formosa hủy-diệt sự sống : Video Youtube 1

Video Facebook.com

Biểu-tình tại Sài-Gòn : Video Youtube 2

Phóng-sự Việt-Nam : Sài-Gòn - Khi lòng dân sôi sục : Video Youtube 3

Biểu-tình tại Sài-Gòn : Video Youtube 4

Tay sai Formosa "đánh hội-dồng" người biểu-tình tại Sài-Gòn : Video Youtube 5

Phỏng-vấn Cô Nguyễn Trang Nhung / Sài-Gòn : Video Youtube 6

Biểu-tình lớn tại Nhà Thờ Đức Bà Sài-Gòn : Video Youtube 7

danlambaovn.blogspot.com

Video Youtube.com/watch?v=7t7gV6AS6mM&feature=em-share_video_user

      

      

       

     

      

       

 

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !