Đàn-áp dã-man - Répression féroce

Hãy nhận-diện những tên Công-An này !!!
Retenez bien ces Policiers !!!

Videos

Khánh-Hoà - 12.08.2016

Công-an đàn-áp người dân bảo-vệ môi-trường tại Khánh-Hoà :
Video Youtube 1      Video Youtube 2      Video Youtube3      Video Youtube 4
Công-an đàn-áp, bắt-bớ người biểu-tình - khiêng người như khiêng heo :
Video Youtube 5      Video Youtube 6

àn-áp biểu-tình, CA đánh dân ghê hơn đánh kẻ thù : Video Youtube 7

àn-áp, bắt-bớ người biểu-tình tại Hà-Nội : Video Youtube 8

Sài-Gòn : Công-an huy-động lực-lượng, mang xe buýt bắt người biểu-tình. Tất cả bị đưa về sân vận-dộng Hoa Lư. Nhiều người đã bị đánh :
Video Facebook 1

Sài-Gòn : Vừa bắt vừa đánh người biểu-tình : Video Facebook 2

Biểu-tình ngày 08.05.2016 tại Sài-Gòn bị CA đàn-áp giải-tán : Video Youtube 9

àn-áp biểu-tình tại Sài-Gòn ngày 08.05.2016 : Video Youtube 10

Dân Sài-Gòn tung-hô người biểu-tình bị bắt : Video Youtube 11

CA bắt-bớ, đánh dập người biểu-tình bảo-vệ môi-trường tại Sài-Gòn : Video Youtube 12

Công-an giải-tán, bắt-bớ nhiều người biểu-tình ở Việt Nam : Video Youtube 13

 

Đàn-áp dã-man
Répression féroce

Chị Hoàng Mỹ Uyên
 

 

Anh Ðỗ Ðức Hợp
  

Anh Nguyễn Phương

  

   

 

  

 

Hãy nhận-diện những tên Công-An này !!!
Retenez bien ces Policiers !!!

Công-an Nguyn Văn Xuân

  

Công-an Bùi Xuân Hải

      

CA Nguyễn Anh Bằng

CA Phan Thị Tố Loan

CA Hồ Lâm Phong Vũ

Công-an Phạm Hữu Ðức
    

Công-an Phạm Hữu Ðức dánh dã-man người biểu-tình vì môi-trường : Video Youtube

      

    

  

    

     

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !