Biểu-tình bảo-vệ môi-trường

Manifestation pour l'environnement

Paris - 15.05.2016

16.05.2016

Đảng Việt Tân

      

   

14.05.2016

Tập-Thể Người Việt Tỵ-Nạn tại Pháp

Video Youtube

       

      

      

      

      

      

      

12.05.2016

Đảng Việt Tân

     

         

      

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !