Biểu-tình bảo-vệ môi-trường

Manifestation pour l'environnement

Sài-Gòn - 15.05.2016

Videos

Công-viên 23/9 dầy đặc công-an sắc-phục và các thanh-niên đeo khẩu-trang xanh, nhẫn màu vàng ở tay... nhưng vài trăm bạn trẻ ở công-viên vẫn cất tiếng đòi hỏi môi-trường trong-sạch : Video Facebook

      

        

      

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !