Biểu-tình bảo-vệ môi-trường

Manifestation pour l'environnement

Melbourne - 03.06.2016

Phóng-sự ngắn 3 phút do SBTN Canada thực-hiện : Video Youtube 1
Đoạn phim 15 phút do SBTN Canada thực-hiện : Video SBTN
Tin ngắn 1 phút do VIETV thực-hiện : Video Youtube 2
Đoạn phim 10 phút do VIETV thực-hiện : Video Youtube 3
Phóng-sự dài của VBS Canada :Video Youtube 4
Bài tường-thuật trên Thời Báo : Video thoibao.com

     

      

     

    

      

       

       

       

      

     

       

        

      

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !