Trả Tự-Do cho

Libérez

Hà-Nội, 11.11.2016   

06.07.2016       

       

 

https://www.youtube.com/watch?v=twIGR3TkClw

Thánh-Lễ Cầu-nguyện cho
Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, Vũ Thị Minh Thúy và Cấn Thị Thêu
Thái-Hà - 18.09.2016
https://www.facebook.com/danluan.org/videos/1095351873847490/

       

       

Cấn Thị Thêu

  

 

20.09.2016 : 20 tháng tù !!!
Bà con dân oan và anh em đấu-tranh dân- chủ
biểu-tình phản-đối phiên toà bịp-bợm
https://www.facebook.com/giang.nguyenduc/videos/1073370139445831

https://www.facebook.com/giang.nguyenduc/videos/1073392066110305/

  

  

  

   

  

 

Hà-Nội, sáng 13.06.2016, dân oan Dương-Nội cùng dân oan ba miền biểu-tình đòi nhà cầm quyền Hà-Nội trả tự-do cho Cấn Thị Thêu, tại ban tiếp dân trung-ương đảng & nhà nước, s 1 Ngô Thì Nhậm :

   

https://www.youtube.com/watch?v=twIGR3TkClw

Hà-Nội, chiều 13.06.2016 , bà con dân oan và anh em đấu-tranh dân- chủ tương-trợ đòi người trước trụ-sở công-an quận Hà-Ðông, số 6 Quang-Trung :

 

Hà-Ni, chiều 19.07.2016

  

Nguyễn Hữu Quốc Duy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Huỳnh Duy Thức

 

 

  

Houston, Texas, USA :
Cộng-Đồng Người Việt Quốc-Gia
tuyệt-thực đồng-hành
với Trần Huỳnh Duy Thức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !