Trả Tự-Do cho

Libérez

Trịnh Huỳnh Duy Thức !!!

   

Houston, Texas, USA: Cộng-Đồng Người Việt Quốc-Gia
tuyệt-thực đồng-hành vớTrần Huỳnh Duy Thức