Hàng ngàn người biểu-tình chống Nguyễn Xuân Phúc trước Nhà Trắng

Manifestation devant la Maison Blanche

contre la visite du "Premier Ministre Communiste"

31.05.2017 - Washington D.C.

Hàng ngàn người biểu-tình chống Nguyễn Xuân Phúc trước Nhà Trắng :
https://www.youtube.com/watch?v=_ixNYcfbyiM&feature=em-share_video_user
https://www.youtube.com/watch?v=nVD-_76TwMU&feature=em-share_video_user
https://youtu.be/T2XLiXW6l5Q
https://www.youtube.com/watch?v=W4jFnfuBvxE
https://www.youtube.com/watch?v=AiBPjxIEDf4
https://www.youtube.com/watch?v=o6j3vXAxSpo
https://www.youtube.com/watch?v=AdkLbdq6uVA

       

    

       

         

         

          

       

      

        

         

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !