Lễ Tưởng-niệm 50 Năm

Thảm-sát Tết Mậu Thân 1968

tại Weiterstadt - Darmstadt - 17.03.2018

Commémoration 50 ans du Massacre du Tết Mậu Thân 1968
Weiterstadt - Darmstadt - 17.03.2018

Liên-Hi Người Việt Tỵ-Nạn Cng-Sản tại CHLB Ðức
Union des Réfugiés Vietnamien de R.F.A.

http://www.ttdq.de/node/3690
http://vhtttg.blogspot.de/20 18/03/ngay-tuong-niem-50-nam-t ham-sat-tet-mau.-than
http://danchua.eu/index.php/ theme-features/tin-cong-doan/1 4725-ngay-tuong-niem-50-nam-th am-sat-tet-mau-than
http://giadinhthanhinhaxioli nhthaotaybacduc.blogspot.de/20 18/03/ngay-tuong-niem-50-nam-t ham-sat-tet-mau.html
http://congdoanfatima.blogsp ot.de/2018/03/ngay-tuong-niem- 50-nam-tham-sat-tet-mau.html
http://khoitinhthanngodinhdi emducquoc.blogspot.de/2018/03/ ngay-tuong-niem-50-nam-tham-sa t-tet-mau.html#more
http://chaobuoisang-ts.blogs pot.de/2018/03/ngay-tuong-niem -50-nam-tham-sat-tet-mau.html
https://tramhuongtho.blogspo t.de/2018/03/ngay-tuong-niem-5 0-nam-tham-sat-tet-mau.html
https://mail.google.com/mail/u /0/#inbox/1624270f799eecf5

Hình nh nhiếp-nh-gia Nguyễn Minh Thông
https://photos.google.com/shar e/AF1QipN55149KSAlKQ7LcvaSH9wk GduP1HJGGmHPagg7jdY6tIzwpEknO4 H73edMEwuE3g?key=Rmh0RHdpVmkwd jk2empzRG83X2UwWG5oeXI0SHN3

Chào Đón Quan-Khách

       

       

       

       

 

Lễ Chào Quốc-Kỳ và Phút Mặc-Niệm

        

       

   

    

Lễ Cầu-Nguyện theo nghi-thức Phật-Giáo, Thiên-Chúa Giáo và Tin Lành

       

       

       

Thắp Nến Tưởng-Niệm

        

       

       

     

       

   

           

         

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !