Biểu-tình chống Trung Cộng và Việt Cộng
Manifestations contre la Chine communiste
et la traîtrise du régime communiste vietnamien
2014

Hà Nội

Sài Gòn

09.05.2014

Hà Nội

Video Youtube

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  

   

   

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Sài Gòn : Biểu-tình "Quc-doanh"

    

   

    

   

   

   

    

      

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien