Biểu-tình chống Trung Cộng và Việt Cộng
Manifestations contre la Chine communiste
et la traîtrise du régime communiste vietnamien
2014

Frankfurt

Đc / RFA

10.05.2014

C Vàng

Video Youtube 1

   

   

   

      

  

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

CĐ

Video Youtube 2

  

   

   

  

   

      

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien