Biểu-tình chống Trung Cộng và Việt Cộng
Manifestations contre la Chine communiste
et la traîtrise du régime communiste vietnamien
2014

Đà Nng - 11.05.2014
Cn Thơ - 14.05.2014
Đng Nai - 14.05.2014

VIDEOS :

Cn Thơ : bbc.co.uk/vietnamese/
Đng Nai : Video Youtube

Đà Nẵng
11.05.2014

https://www.youtube.com/watch?v=CY-ywrrBGHc

    

 

 

Cn Thơ
14.05.201

Đng Nai
14.05.2014

 

 

 

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !