Hoàng Sa

Trường Sa

là của Việt-Nam !!!

04 & 05.06.2011

Biểu-tình

trước ĐSQ Trung-Cộng tại Hà Nội và TLS Trung-Cộng tại Sài Gòn

Double-click on each picture to enlarge
 

 

04.06.2011

Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

thắp nến cầu nguyện

cho Tổ Quốc Việt Nam

  

  

  

  

 

05.06.2011

Hình ảnh Biểu-Tình

trước ĐSQ Trung-Cộng tại Hà Nội

 

    

    

    

    

 

và TLS Trung-Cộng tại Sài Gòn