Hoàng Sa

Trường Sa

là của Việt-Nam !!!

Biểu-tình

trước ĐSQ Trung-Cộng tại Den Haag (Hoà Lan)
và Hambourg (CHLB Đức)

Double-click on each picture to enlarge

 

Hình ảnh Biểu-Tình

ngày 17.06.2011

tại Den Haag (Hoà Lan)

   

   

   

 

 

 

 

 

Hình ảnh Biểu-Tình

ngày 25.06.2011

tại Hambourg (CHLB Đức)