Hoàng Sa

Trường Sa

là của Việt-Nam !!!

Biểu-tình

18.06.2011

trước ĐSQ Trung-Cộng tại Paris (Pháp)

Double-click on each picture to enlarge