Hoàng Sa

Trường Sa

là của Việt-Nam !!!

Biểu-tình

19.06.2011

tại Bà Rịa / Vũng Tàu