Hoàng Sa

Trường Sa

là của Việt-Nam !!!

Biểu-tình

19.06.2011

trước ĐSQ Trung-Cộng tại Ottawa (Canada)

 

Double-click on each picture to enlarge