Hoàng Sa

Trường Sa

là của Việt-Nam !!!

Biểu-tình

19 và 26.06.2011

tại Việt-Nam

 

19.06.2011

        

        

        

        

         

   

 

26.06.2011