Hoàng Sa

Trường Sa

là của Việt-Nam !!!

Rải truyền-đơn
đả-đảo Đảng Cộng-Sản VN

Tracts anti - Parti Communiste VN

24.07.2011

Sài Gòn

Pour combattre la Chine Communiste,
il faut renverser
le régime communiste vietnamien

Sài Gòn

Ngày Chủ Nhật 24.07.2011 vừa qua, bị ngăn-chặn không thể biểu-tình,
những thanh-niên, sinh-viên học-sinh yêu nuớc đã rải truyền-đơn ở các nơi :
quận 4, quận Bình Thạnh, Bến Xe Miền ông, Bến Xe Chợ Lớn,... :

"Đả ĐCSVN bắt người yêu nước"

Dimanche 24.07.2011 dernier, empêchés de manifester, les étudiants et les jeunes patriotes ont répandu des tracts aux endroits suivants : 4e arrondissement, station de bus de l'Ouest, station de bus de Cholon, etc... :
"à bas le PCV qui arrête les patriotes"

Double-click on each picture to enlarge

       

       

       

       

ả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !