Hoàng Sa

Trường Sa

là của Việt-Nam !!!

Hội quán Café 36B Điện Biên Phủ Manifestations contre la Chine

31.07.2011

Hà Nội

video : http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RNYugQZUors

Double-click on each picture to enlarge

Hà Nội

       

       

       

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser le régime communiste vietnamien

ả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,

gian ác với dân,

lụy-phục ngoại-thù,

phản-bội Tổ-Quốc !

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,

perfide avec le Peuple ,

lâche avec l'ennemi,

traître envers la Patrie !