Hoàng Sa

Trường Sa

là của Việt-Nam !!!

Biểu-tình chống Trung-Cộng & Việt-Cộng

Manifestation contre la Chine Communiste
et le Vietnam Communiste

Paris - France
31.07.2011

 

Video Youtube

Double-click on each picture to enlarge

 

       

  

Đả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc
gian-ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù
phản-bội Tổ-Quốc