Hoàng Sa

Trường Sa

là của Việt-Nam !!!

Biểu-tình chống Trung-Cộng
Manifestations contre la Chine
07.08.2011
Hà Nội

Video Youtube

Double-click on each picture to enlarge

Hà Nội

        

        

           

        

        

        

          

          

         

        

         

          

        

 

Công-an

  

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser le régime communiste vietnamien

ả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !