Hoàng Sa

Trường Sa

là của Việt-Nam !!!

Biểu-tình chống Trung-Cộng
Manifestations contre la Chine
21.08.2011
Hà Nội

Double-click on each picture to enlarge

VIDEOS

http://www.youtube.com/watch?v=-beyXrLB5NM&feature=player_embedded
Biểu-tình chống Trung-Cộng, Chủ nhật 21.08.2011 (1/3)
Biểu-tình chống Trung-Cộng, Chủ nhật 21.08.2011 (2/3)
Biểu-tình chống Trung-Cộng, Chủ nhật 21.08.2011 (3/3)

(Có 1 số phóng viên ngọai quốc quay diễn tiến việc đàn áp và bắt bớ người biểu tình)

Tường-trình của NewYork Times về cuộc biểu-tình ngày 20.08.2011 tại Hà-Nội, VN
Reportage du NewYork Times
http://www.nytimes.com/aponline/2011/08/20/world/asia/AP-AS-Vietnam-China-Protest.html?_r=2&hp

Bất kể trời mưa, bất kể một lệnh cấm không chữ ký, và bất kể một sân khấu lộ thiên được dựng lên bất thình lình trong đêm với dàn loa khổng lồ, người yêu nước tại Hà Nội vẫn tụ tập đúng hẹn để biểu tình chống Trung Quốc nhưng ngay sau đó bị bắt trọn và hốt lên xe bus, theo tin tức của nhiều trang web tại Việt Nam.
Faisant fi de l'orage, d'une "interdiction non-signée", d'un podium avec d'énormes baffles, et des "menaces" de la Police ("visite à domicile" pour "conseiller de ne plus manifester),
les patriotes ont répondu présents à la Manifestation contre la Chine Communiste : ils ont été arrêtés !

        

       

         

Chỉ khoảng 10 phút sau, Công-an ập đến "giải-tán" cuộc biểu-tình, bắt một số người lên xe bus...
Những người này từ-tốn bước lên xe bus, miệng vẫn hô to khẩu-hiệu chống Trung-Cộng, và trương biểu-ngữ lên cửa sổ xe bus để dân chúng đọc được.
Il a suffit d'une dizaine de minute pour que la Police commence à charger et arrêter les "leaders" en les forçant à monter dans le bus; mais c'était inutile d'insister, les manifestants montaient calmement dans le bus, tout en continuant à crier les slogans contre la Chine Communiste et en montrant les calicots aux vitres du bus.

         

            

         

2 chiếc xe bus, sau khi "lang-thang" một thời-gian, đã chở những người bị bắt về đồn Công-an Mỹ Đình.
Đồng-bào liền kéo nhau tới biểu-tình trước đồn Công-an, đòi thả những ngưởi bị bắt...
Les 2 bus, après avoir "déambulé" dans les rue de Hanoi, ont finalement débarqués les manifestatnts arrêtés au poste de Police de Mỹ Đình. Les patriotes ont immédiatement ralié ce poste de police pour manifester et exiger la libération des personnes arrêtées.

        

         

Đây, "sân khấu" của buổi "Giao-lưu văn-nghệ"... "Hát Mừng Tết Độc Lập (???)"
được dựng lên trong vội-vã từ đêm hôm qua...
Diễn-viên đông hơn... khán-giả...
Et voici le podium pour la "Fête Nationale" (la vraie date étant le... 02.09...) élevé dans la hâte depuis la veille...
Les artistes étaient plus nombreux que... les spectateurs...

        

          

Công-an và những người "chống biểu-tình Yêu Nước"...
Les policiers en civil et les personnes qui sont contre les manifestations patriotiques...

    

          

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser le régime communiste vietnamien

ả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !