Hoàng Sa

Trường Sa

là của Việt-Nam !!!

Biểu-tình chống Trung-Cộng
Manifestation contre la Chine
16.10.2011
Hà Nội

Double-click on each picture to enlarge

Sau đợt bắt-bớ và cấm-đoán biểu-tình của ngụy-quyền CSVN,
đồng-bào Hà-Nội lại có sáng-kiến mới : "biểu-tình CÂM"...

        

        

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser le régime communiste vietnamien

ả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !