Hoàng Sa

Trường Sa

là của Việt-Nam !!!

Biểu-tình chống Trung-Cộng
Manifestations contre la Chine
16.10.2011
Paris - Pháp Quốc

Double-click on each picture to enlarge

VIDEOS : Nguyễn Văn Đông
Xin đa-tạ / avec nos remerciements

Anh Là Ai ? : http://www.youtube.com/watch?v=fHjF7q0BMFg
http://www.youtube.com/watch?v=GzGQaLwXwR8
PARIS 16.10.2011 - CHÀO CỜ VÀNG QUỐC-GIA : http://www.youtube.com/watch?v=HG4xHnpgzKY
PARIS 16.10.2011 - ỪNG IM TIẾNG MÀ PHẢI LÊN TIẾNG : http://www.youtube.com/watch?v=wNYZ6KxsCAU
PARIS 16.10.2011 - EM VẪN MƠ MỘT NGÀY VỀ : http://www.youtube.com/watch?v=XpmrlkYZhwA
PARIS 16.10.2011 - XUỐNG ƯỜNG : http://www.youtube.com/watch?v=PYjSnhsQIRE

Hình ảnh / photos : Bắc Ninh
Xin đa-tạ / avec nos remerciements

 

        

         

        

        

        

       

       

        

         

         

        

        

        

       

        

      

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser le régime communiste vietnamien

ả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !