Hoàng Sa

Trường Sa

là của Việt-Nam !!!

Paris hiệp-thông với Thái-Hà
Paris en communion
avec le Diocèse de Thái-Hà
26.11.2011
Paris - Pháp Quốc

Double-click on each picture to enlarge

Hình ảnh / photos : Bắc Ninh
Xin đa-tạ / avec nos remerciements