Hoàng Sa

Trường Sa

là của Việt-Nam !!!

Công-An đàn-áp dã man Đồng-Bào

Répression brutale des manifestants

 

Vidéo : Regarder comment les agents de sécurité communistes répriment les manifestants pacifiques
Xin mời xem Công An dánh Dân biểu-tình một cách thô-bạo
Video Youtube 1

Vidéo : Même arrêtés et emmenés dans un car, les manifestants continuent à scander les slogans
Mặc dù đã bị bắt lên xe car, Đồng-bào vẫn tiếp-tục hô khẫu-hiệu chống Trung-Cộng và tay sai bán nước

Video Youtube 2

Double-click on each picture to enlarge

Xin nhận-diện những tên Công An này !!!
Retenez bien les photos de ces policiers !!!

Nhạc-phẩm : 'Anh là ai ?' của Việt Khang

Hà Nội

    

    

         

    

     

   

      

    

    

   

    

    

         

    

     

    

   

    

    

    

     

   

   

    

     

    

   

    

   

     

    

   

   

    

    

    

   

 

 

 

 

Sài Gòn

    

    

    

    

    

    

    

     

     

        

      

      

   

   

   

   

   

   

   

Vinh

  

Khánh Hoà

'Anh là ai ?' (nhạc & lời : Việt Khang)

Xin hỏi anh là ai?
Sao bắt tôi tôi làm điều gì sai?
Xin hỏi anh là ai?
Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay?
Xin hỏi anh là ai?
Không cho tôi xuống đường để tỏ bày
Tình yêu quê hương này,
dân tộc này đã quá nhiều đắng cay!

Xin hỏi anh ở đâu?
Ngăn bước tôi chống giặc Tàu ngoại xâm
Xin hỏi anh ở đâu?
Sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi?

Dân tộc anh ở đâu?
Sao đang tâm làm tay sai cho Tàu?
ể ngàn sau ghi dấu
Bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào

Tôi không thể ngồi yên
Khi nước Việt Nam đang ngả nghiêng
Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm
Một ngàn năm hay triền miên tăm tối

Tôi không thể ngồi yên
ể đời sau cháu con tôi làm người
Cội nguồn ở đâu?
Khi thế giới nay đã không còn Việt Nam.

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !