Hoàng Sa

Trường Sa

là của Việt-Nam !!!

01.07.2012

Biểu-tình trước TLS Trung-Cộng
Manifestation devant le Consulat Général de la Chine Communiste

HOUSTON - USA

Double-click on each picture to enlarge