29.07.2012

Buổi Cầu-nguyện cho Công-lý Hoà-bình

tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Sài Gòn, quận 3

Double-click on each picture to enlarge

Sài Gòn 29.07.2012