Ký-giả Hoàng Long phỏng-vấn

Ông Lê Hữu Đào

nhân cuc Biu-tình / Kiểm-điểm Đnh-kỳ Phổ-cập

Genève - Suisse - 04 & 05.02.2014

Đài Phát-thanh "Chân Tri Mới"