Hoàng Sa

Trường Sa

là của Việt-Nam !!!

Hàm Long & Giòng Chúa Cứu-Thế
cầu nguyện cho Tổ Quốc Việt Nam

Prières pour le Vietnam
Diocèse de Hàm Long & Sài Gòn

30.07.2011

Hơn 2000 người tham dụ buổi Thắp nến Cầu-nguyện
tại Giòng Chúa Cứu-Thế (Sài Gòn) và Hàm Long ( Hà Nội)
Plus de 2000 personnes ont participé à là Cérémonie de Prières pour le Vietnam aux Diocèses Giòng Chúa Cứu-Thế (Sài Gòn) và Hàm Long ( Hà Nội)

Double-click on each picture to enlarge

Giòng Chúa Cứu-Thế (Sài Gòn)

   

   

Hàm Long ( Hà Nội)