Hoàng Sa

Trường Sa

là của Việt-Nam !!!

Giáo-Sứ Thái-Hà
cầu nguyện cho Tổ Quốc Việt Nam

Prières pour le Vietnam
Diocèse de Thái Hà - Hà Nội

30.07.2011

2500 người tham dụ buổi Thắp nến Cầu-nguyện tại Giáo-xứ Thái Hà 30.07.2011
2500 personnes ont participé à là Cérémonie de Prières pour le Vietnam au Diocèse Thái Hà le 30.07.2011

Double-click on each picture to enlarge

        

        

        

        

        

ả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple ,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !