Những Nhà Ðấu-Tranh cho Dân-Chủ
Les Dissidents Pro-Démocratie

21.11.2019

Cng-an bắt giam Tiến-Sĩ Phạm Chí Dũng vì có hnh-động
"cng-khai vi-phạm pháp-luật v rất nguy-hiểm"

05.04.2018
Tổng-Cộng / Total

66 năm t giam +17 năm quản-chế
66 ans de prison +17 ans d'assignation à résidence

vì 'hoạt-động nhẳm lật đổ
chính-quyền nhn-dn'

pour 'activits visant
renverser le rgime'

6 Nhà Đấu-Tranh Dân-Chủ bị Việt-Cộng kết án nặng-nề

Nguyễn Văn Đài
Luật-sư - Avocat

15 năm t giam +5 năm quản-chế
15 ans de prison +5 ans d'assignation à résidence

Nguyn Trung Tôn
Mục-sư - Pasteur

12 năm t giam +3 năm quản-chế
12 ans de prison +3 ans d'assignation à résidence

Trương Minh Đức
Ký-giả - Journaliste

12 năm t giam +3 năm quản-chế
12 ans de prison +3 ans d'assignation à résidence

Nguyễn Bắc Truyền
Luật-gia - Juriste

11 năm t giam +3 năm quản-chế
11 ans de prison +3 ans d'assignation à résidence

Lê Thu Hà
Nhà Đấu-Tranh - Militante

9 năm t giam +2 năm quản-chế
9 ans de prison +2 ans d'assignation à résidence

Phạm Văn Trội
Kỹ-sư - Ingénieur

7 năm t giam +1 năm quản-chế
7 ans de prison +1 ans d'assignation à résidence

24.07.2017
Nh đấu-tranh Dn-chủ L Đình Lượng b Cng-an 'bắt khẩn-cấp' vì hoạt-động nhẳm lật đổ chính-quyền nhn-dn'

Le dissident pro-dmocratie L Đình Lượng a t arrt par les agents de scurit pour "activits visant renverser le rgime"

  

26.05.2017

'Tòa án Tối-cao' đã tuyn án 13 năm t giam, 5 năm quản-chế đối với ng Trần Anh Kim v 12 năm t giam, 4 năm quản-chế đối với ng L Thanh Tng, với tội-danh gán ghp l 'hoạt-động nhẳm lật đổ chính-quyền nhn-dn'...

La Cour Suprême a condamné à 13 ans de prison et 5 ans d'assignation à résidence M. Trần Anh Kim et 12 de prison et 4 ans d'assignation à résidence M. L Thanh Tng, pour "activités visant à renverser le gouvernement populaire"...

bbc.com/vietnamese/vietnam

   

ng Trần Anh Kim, cựu Trung-Tá QÐND

ng L Thanh Tng

29.06.2017
Blogger Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh b tòa án tnh Khnh-Hoà tuyn 10 năm t giam, sau gn mt ngy xử án với tội-danh "tuyn-truyền chống nh nước" theo cc khoản a,b,c khoản 1 Ðiều 88 Bộ Luật Hình-sự Việt-Nam.

La Blogger Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh a été condamnée par le Tribunal de Khnh-Hoà à 10 ans de prison ferme, après une journée de parodie de justice, pour "propagande anti-gouvernementale", selon les points a,b,c alinéa 1, article 88 du Code Pénal communiste.

Video Youtube
www.bbc.com/vietnamese

  

Prix international de la Femme de Courage 2017
International Women of Courage Award 2017
(29 mars 2017)

30.06.2017

Hoa-K ku gọi Việt-Nam thả ngay 'Mẹ Nấm'
Les Etats-Unis demandent la libération
immédiate de 'Mẹ Nấm'

bbc.com/vietnamese/vietnam