4885 LIEGE 2006

Dù ai đi ngược, về xuôi,
Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba