4890 LIEGE 2011

Dù ai đi ngược, về xuôi,
Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba

Lễ Tế Tổ
Cérémonie

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Château de Péralta

  

Trang-trí / Décoration

    

    

Diễn-văn / Discours

    

    

    

         

Múa Lân/ Danse de la Licorne

   

 

Biểu-diễn / Démonstration de Việt Võ Đạo

    

    

    

    

    

     

 

    

    

    

     

Hưởng lộc Tổ
Repas offert par le Roi Fondateur