4893 LIEGE 2014

Dù ai đi ngược, về xuôi,
Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba

Lễ Tế Tổ
Cérémonie

  

     

          

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

 

   Trang-trí - Tiếp-tân / Décoration - Accueil / Diễn-văn - Discours

     

    

Múa Lân/ Danse de la Licorne

      

      

     

 

Biểu-diễn / Démonstration de Việt Võ Đạo

      

      

      

      

      

      

 

Văn-nghệ / Concert

Thúy-Kiều - Ngọc - Văn Cư - Thanh-Linh

         

Lê Hữu Đào

  

Anh Chi