4896 LIEGE 2017

Dù ai đi ngược, về xuôi,
Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba

Lễ Tế Tổ
Cérémonie

   

  

 

 

  

  

  

  

   

  

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

   Trang-trí - Tiếp-tân / Décoration - Accueil / Diễn-văn - Discours

     

    

    

     

 

Biểu-diễn / Démonstration de Việt Võ Đạo