Ủy-ban Giải-thưởng "Tinh-thần Trần Văn Bá"

Thông báo s 1 ngày 26.10.2015

Thông báo s 2 ngày 11.11.2015

Thông báo s 3 ngày 25.12.2015

09.01.2016
PARIS

Giải-thưởng "Tinh-thần Trần Văn Bá" 2016
được trao cho Hòa-thượng Thích Thiện Minh

15.11.2015 - MELBOURNE

06.12.2015 - BRUXELLES : PHOTOS
"Những Tình-khúc mùa Thu"
Buổi Văn-Nghệ Gây Quỹ cho
Ủy-ban Giải-thưởng "Tinh-thần Trần Văn Bá"

26.12.2015 - PARIS : VIDEO / Buổi Văn-Nghệ Gây Quỹ cho
Ủy-ban Giải-thưởng "Tinh-thần Trần Văn Bá"

09.01.2016 - PARIS :
Lễ Công-bố Giải-thưởng "Tinh-thần Trần Văn Bá" 2016
Văn-Nghệ / Lễ Công-bố Giải-thưởng "Tinh-thần Trần Văn Bá" 2016
Giải-thưởng "Tinh-thần Trần Văn Bá" 2016
được trao cho Hòa-thượng Thích Thiện Minh

Phóng-sự R.F.A.

2017 2017