Giải-thưởng "Tinh-thần Trần Văn Bá" 2016
được trao cho
Hòa-thượng Thích Thiện Minh

Hòa-thượng Thích Thiện Minh

Video Youtube

http://www.tinhthantranvanba.org/

26.12.2015 - PARIS
Buổi Văn-Nghệ Gây Quỹ cho Ủy-ban Giải-thưởng "Tinh-thần Trần Văn Bá"
Video Youtube.com

09.01.2016 - PARIS

Lễ Công-bố Giải-thưởng "Tinh-thần Trần Văn Bá" 2016
Video Youtube 1      Video Youtube 2      Video Youtube 3
Ai về xứ Việt (Lê Hữu ào) : Video Youtube 4

     

TRẦN VĂN BÁ