Giải-thưởng "Tinh-thần Trần Văn Bá" 2019
được trao cho
Nhóm Công-Nhân Trẻ Đồng-Nai

http://www.tinhthantranvanba.org/

02.03.2019 - FRANKFURT

Lễ Công-bố Giải-thưởng "Tinh-thần Trần Văn Bá" 2019

      

       

       

      

    

TRẦN VĂN BÁ