Giải-thưởng Nhân Quyền Lê Ðình Lượng

Prix "Droits de l'Homme Lê Ðình Lượng"

2021

Linh-Mục Đặng Hữu Nam

Đảng Việt Tân trân-trọng công-bố Giải-thưởng Nhân Quyền Lê Ðình Lượng năm 2021
– với chủ-đề “Nghĩa Đồng-Bào Trong Mùa Đại Dịch” –
được trao cho Linh-Mục Đặng Hữu Nam.

          

2019

Nhóm Cứu Giúp Tù Nhân Lương Tâm 50K (Quỹ 50K)
Tù-Nhân Lương-Tâm Nguyễn Thúy Hạnh
RFA.org

    

  

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !