Giải "Tự-Do Tôn-Giáo Nguyễn Kim Ðiền"

Prix "Liberté Religieuse Nguyễn Kim Ðiền"

2019
SEATTLE

Hoà-Thượng Thích Không Tánh và Mục-Sư Nguyễn Hồng Quang

  
vietbao.com

     

2018
BOSTON

Chánh Trị Sự Hứa Phi

và Linh mục Phan Văn Lợi

 

Thông-cáo báo-chí về Giải Tự-Do Tôn-Giáo 2018
phongtraogiaodan.com
nguoivietboston

   

2017
HOUSTON

Linh-Mục Đặng Hữu Nam

và Linh-Mục Nguyễn Đình Thục

 

phongtraogiaodan.com


2014 ?

2015 ?

2016 ?

2013
HOUSTON

nhà báo J.B. Nguyễn Hữu Vinh

và Mục-Sư Phạm Ngọc Thạch

 

rfa.org/vietnamese
diendanctm.blogspot

       

2012
MAINZ

Tu-sĩ Võ Văn Thanh Liêm

và Cư-Sĩ Lê Công Tắc

phongtraogiaodan.com
rfa.org/vietnamese

2011
BOSTON

Ông Nguyễn Văn Lía

(Phật-Giáo Hoà-Hảo)

nhanquyenchovn.blogspot

2010
SANTA ANNA

Giáo-Xứ

và Tu-Viện Dòng Chúa Cứu-Thế Thái-Hà

phongtraogiaodan.com

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !